Make your own free website on Tripod.com
     
   
     
     
   
 
นายมาโนช  ธัญญาบัตร
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่
 
นางวรวรรณ  ตุ้มสุวรรณ์   นายสนั่น  เพชรอุแท
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
     
นายสมโพช  มากคะนา   นายธรรมนูญ  มนทิพย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่   รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่
   
       จากใจนายก "เจี๊ยบ"
                                   นับตั้งแต่"สุขาภิบาลวังไผ่" ได้เปลี่ยนฐานะเป็น"เทศบาลตำบลวังไผ่" เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒
                       จากวันนั้น ถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ของ "ว้งไผ่"ท้องถิ่นอันเป็นที่รักของทุก
                       คน ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปัญหาสังคม การพัฒนา
                       ด้านการ ศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง
                       หลายเหล่านี้ หรือแม้แต่ด้านอื่นๆ อันเป็นภารกิจที่เทศบาลได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกภาคส่วน
                       จนเกิดเป็นผลงานดังที่เห็นได้ชัด จนยากที่จะปฎิเสธ
                                  ผลงาน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ หากปราศจาก "ความร่วมมือร่วม
                       ใจ" ของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเทศบาล ปัจจัยสำคัญอีกประการ คือ "สำนึกรักท้อง
                       ถิ่น บ้านเกิดของตัวเอง" เป็นที่ตั้ง
                                 เทศบาลตำบลวังไผ่ องค์กรปกครองท้องถิ่นเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดมาก
                       มาย ทั้งเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชน รวมทั้ง
                       บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จำกัด
 
หน้าแรก ประวัติองค์กร แนะนำสมาชิกสภา โครงการต่าง ๆ
วิสัยทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOB