Make your own free website on Tripod.com
     
     
   
  นางสาวสสิธร  เพชรกำเนิด  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังไผ่  
     
   
  นายบุญนำ  ปฏิแพทย์  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลวังไผ่  
     
นายกัมพล  ยศแก้ว นายครองศักดิ์  สงัดศรี นายทวีศักดิ์  สุทธานินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายนิคม  แดงเพชร นายศรายุทธ์  ชังอินทร์ นายสุรพล  เมฆนิติ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายสมชาย  ทองพูล นายสำราญ  นิลสังข์ นายอดุลย์  ชั่งกฤษ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     
   
  นายอำนวย  แสงนิมิตร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
     
     
หน้าแรก ประวัติองค์กร แนะนำคณะผู้บริหาร โครงการต่าง ๆ
วิสัยทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOB