Make your own free website on Tripod.com
 
วิสัยทัศน
 
 
ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม
สภาำพแวดล้อมน่าอยู่ 
มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
หน้าแรก ประวัติองค์กร แนะนำคณะผู้บริหาร แนะนำสมาชิกสภา
โครงการต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOB